REGATY Z OKAZJI STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI „100 NA 100”
Regaty mają na celu uczczenie odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku. Chcemy, żeby w imprezie uczestniczyli wszyscy, którzy na małych jachtach pragną zamanifestować swój patriotyzm. Będzie to nasz mały wkład w obchody wielkiej rocznicy i promowanie tej rocznicy zagranicą.
1918 rok był też pamiętny dla innych narodów świata – był to rok zakończenia najkrwawszej wojny w historii ludzkości. Jeżeli znajdą się więc uczestnicy chcący z nami uczcić również setną rocznicę zakończenia I Wojny Światowej – zapraszamy!
Chcemy, żeby regaty miały maksymalnie prostą formułę, stąd do imprezy zaproszone zostają załogi startujące tylko na jachtach typu Setka B, Setka B-A oraz Setka A. Klasyfikacja wspólna. Taka formuła pozwoli uniknąć konieczności stosowania przeliczników. Różnice w konstrukcji starszych modeli i Setki A są tego typu, że tam gdzie Setka z 1986 roku traci (krótsza linia wodna) zyskuje na innych walorach konstrukcji: mniejsza masa jachtu oraz mniejsza powierzchnia zmoczona.
Dlaczego Setki? Jest to sprawdzona, bezpieczna konstrukcja małego jachtu morskiego, co zostało udowodnione przez wielokrotne przekroczenie Atlantyku zarówno w żegludze samotnej jak i załogowej podczas regat Setką przez Atlantyk 2012 oraz 2016, zarówno w wersji Setka A jak i B-A. Ponadto dwa jachty zamknęły atlantycką pętlę, wracając pod żaglami do Europy. W sumie dało to już 13 oceanicznych rejsów! Mamy czym się chwalić! W roku 2020 odbędzie się już trzecia edycja jedynych polskich regat oceanicznych, oczywiście ponownie na Setkach!
Konstrukcja jachtu powstała w 1986 roku. Od tej pory powstało wiele egzemplarzy tej udanej łódki, zbudowanych głównie w wersji na śródlądzie – mieczowej. W 2012 roku pierwsze dwie Setki popłynęły za Wielką Wodę. Zmodyfikowana w 2013 roku wersja – Setka A – jest nowoczesnym, tanim, przystosowanym do samodzielnej budowy jachtem typowo morskim. Powstało już kilkanaście „nowych” Setek a następne są w budowie. Od 2013 roku Setki startują – w stworzonej dla nich klasie – w regatach Poloneza na trasie Świnoujście – Bornholm – Świnoujście.
REGULAMIN REGAT 100 NA 100
Regaty są imprezą towarzyską, gdzie głównym celem jest wspólne pokonanie trasy regat i uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, rozgrywaną w formule wyzwania – challenge – gdzie zwycięzcą jest każdy, kto przepłynie trasę regat.
1. TERMIN
1.1. Start 7 lipiec 2018, Zakończenie 21lipiec 2018.
1.2 Data startu i zakończenia może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innym uzasadnionym przypadku.
2. TRASA
2.1 Regaty są imprezą etapową, składającą się z 5 etapów.
Świnoujście – Bornholm
Bornholm – Ystad
Ystad – Karlskrona
Karlskrona – Visby
Visby – Gdynia
2.2 Starty do poszczególnych etapów są wspólne. Postoje 2-3 dniowe w każdym z portów. Wspólna impreza końcowa w Gdyni – pierwszym polskim porcie morskim w niepodległej ojczyźnie.
2.3 Przed startem regat wszystkie załogi otrzymają Instrukcję Żeglugową/Sailing Instructions, gdzie będą podane współrzędne linii startów i met etapów.
3. ZGŁOSZENIA
3.1 Zgłoszenie do regat musi zawierać:
nazwę jachtu
typ jachtu
imię i nazwisko kapitana
listę członków załogi
zgodę rodziców/opiekunów niepełnoletnich członków załogi
banderę i port rejestracji jachtu
zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji i promocji regat
adres korespondencyjny (e-mail i telefon)
3.2 Zgłoszenia e-mailem na adres arekpawelek@gmail.com
3.3 Wpisanie na listę startową następuje po zwrotnym potwierdzeniu zgłoszenia udziału w regatach.
4. JACHT I BEZPIECZEŃSTWO
4.1 Wyposażenie i konstrukcja jachtów powinny być zgodne z dokumentacją konstruktora, w tym i takielunek oraz ożaglowanie.
4.2 Niedozwolone jest stosowanie wytyków dziobowych bądź bukszprytów.
4.3 Niedozwolone jest stosowanie żagli stawianych na wytyku dziobowym i spinakerów/genakerów mocowanych wyżej niż 5.60 m nad pokładem, oraz powierzchni przekraczającej 15 m2.
4.4 Jachty muszą być wyposażone w adekwatną do ilości załogi ilość środków asekuracyjnych i ratunkowych.
4.5 Obowiązkowe jest posiadanie oświetlenia nawigacyjnego (światło białe 360 stopni na topie masztu).
4.6 Zejściówka jachtu musi być zamykana dwuczęściową suwklapą. Dolna część suwklapy musi sięgać poziomu ławek kokpitu.
4.7 Jachty muszą być wyposażone w relingi, handreligi, kosze dziobowe oraz stopnie lub drabinki do wychodzenia z wody.
4.8 Pokład jachtu musi być pokryty warstwą antypoślizgową.
4.9 Jacht musi być wyposażony w pirotechniczne środki sygnalizacji – rakiety czerwone – 3 szt, pochodnie czerwone – 3 szt, dym pomarańczowy – 1 szt.
5. ZALECENIA
5.1 Zalecane jest posiadanie radia UKF z DSC (może być ręczne).
5.2 Zalecany jest reflektor radarowy.
5.3 Zalecane jest posiadanie odbiornika AIS.
5.4 Zalecane jest posiadanie urządzenia EPIRB lub PLB. Zamiast tego może być inne urządzenie umożliwiające wezwanie pomocy – SPOT, Delormi, YB, telefon satelitarny, telefon GSM.
5.5 Żeglarze samotni powinni wyposażyć swoje jachty w samostery.
5.7 Wyposażenie nawigacyjne – przynajmniej 1 ręczny GPS, kompas, mapy papierowe lub elektroniczne, zapewniające bezpieczną żeglugę na całej trasie regat.
5.8 Jachty powinny mieć wiosła/pagaje do manewrów w portach.
5.9 Załogi powinny przećwiczyć manewry podjęcia człowieka z wody i/lub przejść kurs Indywidualnych Technik Ratowania Życia na Morzu.
6. ZAŁOGA
6.1 W regatach mogą uczestniczyć wszyscy żeglarze.
6.2 Kapitan jachtu musi mieć ukończone 18 lat w chwili startu.
6.3 Załogi od 1 do 4 osób.
7. KLASYFIKACJA I NAGRODY
7.1 Klasyfikacja jest wspólna dla wszystkich jachtów.
7.2 O miejscu decyduje łączny czas z wszystkich etapów, liczony od oficjalnej godziny startu regat do deklarowanej przez załogę godziny przekroczenia linii mety etapu.
7.3 Użycie silników dozwolone jest tylko przy manewrach wejścia – wyjścia z portu lub dla uniknięcia kolizji na morzu. Użycie silnika w innym wypadku skutkowało będzie naliczeniem czasu karnego za etap, naliczony według formuły: czas najgorszej załogi powiększony o 30%.
7.4 Użycie napędu innego niż mechaniczny (wiosła, żagle) dozwolone jest bez ograniczeń.
7.5 Protesty przyjmowane i rozpatrywane są przez Komisję Regatową a decyzje podejmowane większością głosów. Jeżeli nie osiągnie się większości, głos decydujący ma przewodniczący Komisji.
7.5 Nagrody:
I miejsce – dyplom
II miejsce – dyplom
III miejsce – dyplom
Fair Play – dyplom
Dyplomy uczestnictwa dla każdego uczestnika regat.
8. KOMISJA REGATOWA
8.1 Komisję stanowią kapitanowie wszystkich jachtów biorących udział w regatach, którzy stawli się na starcie do dnia 06.07.2018 do godz. 20.00.
8.2 Przewodniczącym Komisji może zostać tylko żeglarz wybrany spośród Komitetu Organizacyjnego Regat.
8.3. Do czasu powołania Komisji Regatowej jej prawa i obowiązki pełnione są przez Komitet Organizacyjny.
8.4 Komisja większością głosów podejmuje decyzje związane z datą i godziną rozpoczęcia poszczególnych etapów regat oraz zatwierdza wyniki regat. Komisja ma też prawo zmiany trasy regat lub odwołania poszczególnych etapów.
9. KOSZTY
9.1 Wpisowe – brak
9.2 Koszty postoju w marinach – pokrywają uczestnicy. W późniejszym okresie zostaną podane orientacyjne koszty dla każdego z portów.
9.3 Impreza finałowa – w późniejszym terminie zostanie podany koszt i program imprezy.
10. POSTANOWINIA KOŃCOWE
10.1 Od wszystkich uczestników oczekujemy godnego zachowania w poszanowaniu dobrych obyczajów i dżentelmeńskiego zachowania na trasie regat. Osoby nie stosujące się do tego punktu będą skreślone z listy startujących. Jeżeli niegodne zachowanie dotyczy kapitana, z listy skreślana jest cala załoga. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
10.2 Godne zachowanie i poszanowanie dobrych obyczajów obejmuje również wypowiedzi publiczne.
10.3 Organizator zastrzega prawo do zmiany regulaminu oraz zmian w trasie, terminie lub – w uzasadnionym przypadku – całkowitego odwołania regat.
Komitet Organizacyjny
/-/ W imieniu Komitetu Organizacyjnego Arkadiusz Pawełek

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.