Szanowni Państwo,
W imieniu Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego pragniemy poinformować, że trwa kolejna, XIV edycja Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.
O nagrodę mogą ubiegać się działające chociażby przez jeden sezon inwestycje, szczególnie mariny i przystanie jachtowe, stanice kajakowe, ponadto przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i znakowaniem szlaków wodnych, a także inicjatywy koncentrujące się na promocji polskich szlaków wodnych, w tym różnego typu wydawnictwa. Zgłaszane mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (kluby, organizacje, firmy, instytucje państwowe i samorządowe itd.).
Wieloletnia tradycja Konkursu dowodzi, iż w Polsce jest wiele nadbrzeży, miejsc i inicjatyw, które dzięki zaangażowaniu pasjonatów, inwestorów jak i dzięki wizjonerskim gospodarzom polskich gmin, wsi i miast, przeżywa swój renesans, stanowiąc obowiązkowe pozycje na mapach turystycznych, polskich szlaków wodnych. Mamy nadzieję, że XIII edycja, prestiżowego już konkursu wyróżni się napływem wielu zasłużonych rekomendacji z, pośród których Jury będzie mogło wybrać te najlepsze, modelowe kandydatury, jako laureatów obecnej edycji.
Zainteresowanych szczególnym wyróżnieniem takich miejsc, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie http://polskieszlakiwodne.pl/nagroda_przyjaznego_brzegu oraz nadsyłanie swoich zgłoszeń w formie elektronicznej jak i drukowanej na wskazane w Regulaminie adresy. Jeszcze tylko kilkadziesiąt dni do końca roku a co z tym związane, zbliża się ostateczny termin zgłaszania kandydatów do Nagrody. Ogłoszenie wyników wręczenie nagród odbędzie się podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” na Gali w dniu 10.03.2018 r.
Zachęcamy do składania zgłoszeń do 31 grudnia 2017 r.
Z wodniackim pozdrowieniem,
Centrum Turystyki Wodnej
Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego

Regulamin konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

1. Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.
2. Celem konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach. Konkurs polega na honorowaniu osób fizycznych i prawnych, których koncepcje i działania najlepiej służą temu celowi.
3. Nagrody przyznawane są przez jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz organizacji i instytucji zaproszonych przez Organizatora.
4. Nagrody przyznaje jury, które osobno ocenia kandydatów do nagrody według wielkości przedsięwzięć inwestycyjnych, od małych gmin i wsi, po duże miasta, osobno oceniane są stanice kajakowe, mariny żeglarskie, przystanie oraz inicjatywy i przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu i promocji polskich szlaków wodnych. W miarę możliwości ze zgłoszonych kandydatów jury wyróżnia osobno:
• duże inwestycje wodne i nadwodne, w tym wspierane ze środków regionalnych, krajowych i międzynarodowych;
• małe inwestycje wodne i nadwodne, niezależnie od źródeł finansowania i form własności;
• przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym i promocyjnym.
5. Jury przyznaje Nagrodę Główną (Grand Prix) i nagrody specjalne. Nagrody specjalne służą wyróżnianiu inicjatyw ze szczególnym nowatorstwem związanych z ochroną środowiska i działaniami na rzecz udziału osób niepełnosprawnych w turystyce wodnej. Nagrodami specjalnymi mogą być również wyróżnione osoby fizyczne za szczególne zasługi dla rozwoju oraz promocji polskiej turystyki wodnej i wodnych szlaków turystycznych.
6. Główne kryteria oceny to:
• zrealizowane inwestycje służące turystyce wodnej – przystanie, w tym szczególnie proekologiczne, ułatwiające udział w turystyce osobom niepełnosprawnym;
• przedsięwzięcia służące zwiększeniu bezpieczeństwa wodniaków, zagospodarowaniu dróg i szlaków wodnych;
• działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, prowadzone portale internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólnoturystycznych;
• tworzenie nowych „wodnych” ofert turystycznych;
• nowatorska organizacja spływów, regat, rejsów żeglarskich i motorowodnych, w tym w szczególności we współpracy z partnerami zagranicznymi.
7. Do zgłaszania kandydatów do nagrody Przyjaznego Brzegu uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualne osoby. W zgłoszeniu wskazać należy zrealizowane w ciągu ostatniego roku lub w dłuższym okresie inwestycje i inne przedsięwzięcia rekomendowanego kandydata. Załącznikiem do regulaminu jest wzór zgłoszenia.
8. Zgłaszający i kandydaci przekazują jury w formie elektronicznej oraz drukowanej szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji, w miarę możliwości z mapami i planami oraz dokumentacją fotograficzną, informacje o działaniach promocyjnych w krajowych i międzynarodowych mediach, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez (regat, rejsów, spływów itd.) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o nagrodę, w tym o przedsięwzięciach planowanych na rok przyszły.
9. Zgłaszający lub kandydat oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach z przekazanych materiałów oraz zdjęć do konkursu (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora do promocji i opisu konkursu „Nagroda Przyjaznego Brzegu” na wszystkich znanych polach eksploatacji.
10. Kandydaci uzyskujący co najmniej dwie opinie polecające członków jury lub laureatów wcześniejszych edycji konkursu otrzymują potwierdzenie rekomendacji do Nagrody Przyjaznego Brzegu a następnie ich osiągnięcia oceniane są przez całe jury.
11. Konkurs ogłaszany jest każdego roku, a termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 grudnia.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi w I kwartale kolejnego roku.
13. Korespondencję w sprawie konkursu kierować należy na poniższy adres z dopiskiem Konkurs „Nagroda Przyjaznego Brzegu”:
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
e-mail: ctw@pttk.pl
tel. 22 254 85 95

wzór
Zgłoszenie
do konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu
1. Nazwa (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.
2. Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel, fax,
e-mail, www).

3. Uzasadnienie – opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.

4. Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje).
5. Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego.
6. Rekomendacje.
7. Adres korespondencyjny, telefon, e-mail.

Data i podpis

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres:
Konkurs „Nagroda Przyjaznego Brzegu”
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
e-mail: ctw@pttk.pl tel. 22 254 85 95

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.