Elektrownia Kozienice przegrodziła Wisłę uniemożliwiając swobodny spływ rzeką. Sprawa ta bulwersuje nie tylko wodniaków. Niedawno radomska „Gazeta Wyborcza” opisywała tę sprawę, ale efektów żadnych to nie dało.

Poniżej fragment tego tekstu: „Enea buduje na Wiśle stalową przegrodę, która ma zapewnić odpowiedni poziom wody dla elektrowni Kozienice. – Pozwolenia dotyczące inwestycji zostały wydane z naruszeniem prawa, a ona sama zagraża środowisku i uniemożliwi żeglugę – uważają ekolodzy. Burmistrz Kozienic: Te zarzuty naruszają dobre imię gminy. Panująca od kilku lat w kraju hydrologiczna susza dotknęła także Wisłę. A woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia urządzeń wytwarzających prąd w elektrowni Kozienice. – Tymczasowy próg stabilizujący na Wiśle pomoże zabezpieczyć pracę elektrowni w szczytach zużycia energii i tym samym zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii dla Warszawy i Mazowsza – podkreśla Grzegorz Omilianowicz, rzecznik prasowy Enea Wytwarzanie.”

W sprawach związanych z pokonywaniem nowej przeszkody otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Enea Wytwarzanie, właściciela obiektu:

Szanowni Państwo,
W związku z budowanym na Wiśle na wysokości Elektrowni Kozienice w Świerżach Górny progiem tymczasowym informujemy, że istnieje możliwość przeprawiania w tym miejscu jednostek pływających za pomocą dźwigu. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonych materiałach, w tym w informatorze. Prosimy o udostępnienie tych informacji wszelkim możliwym organizatorom spływów, informacje te zostaną także umieszczone na naszej stronie internetowej.
Wkrótce prześlemy dodatkowe materiały.
Serdecznie pozdrawiam

Piotr Kutkowski
Doradca Zarządu/Rzecznik Prasowy/Kierownik Biura Komunikacji

Rzecznik przesłał nam także wzór pisma, które powinien podpisać każdy skipper łodzi przeprawiającej się przez Wisłę w tym miejscu. Zastanawia stanowisko koncernu oraz działanie z pozycji silniejszego.
OŚWIADCZENIE KORZYSTAJĄCEGO Z PRZENOSKI

1. Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………., identyfikujący/a się numerem dowodu osobistego/paszportu………………………………………… niniejszym oświadczam, iż zdaję sobie sprawę z wszelkich zagrożeniach dla mienia oraz życia i zdrowia, które mogą wystąpić podczas korzystania z przenoski.
2. Świadomy/a istnienia takich zagrożeń:
1) deklaruję gotowość skorzystania z przenoski na własną odpowiedzialność i podejmuję ryzyko
z tym związane;
2) zobowiązuję się przestrzegać zasad bezpieczeństwa;
3) zobowiązuję się niezwłocznie stosować do wszystkich poleceń obsługi przenoski.
3. Ponadto oświadczam, iż w razie doznania szkody w związku z korzystaniem z przenoski zrzekam się roszczenia o jej naprawienie przeciwko Enea Wytwarzanie sp. z o.o., obsłudze przenoski podwykonawcom oraz innym osobom, w tym pracownikom lub przedstawicielom osób wyżej wskazanych oraz zobowiązuję się tego roszczenia nie dochodzić na drodze sądowej, za wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda zostałaby wyrządzona umyślnie.
Podpis i data:

 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.