Szanowni Państwo,

Centrum Turystyki Wodnej PTTK wystąpiło z pytaniem do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie dopuszczalności uprawiania turystyki wodnej w czasie pandemii. Odpowiedź na pytanie nadeszła jeszcze tego samego dnia, co warto podkreślić. Dziękujemy zatem pani Annie Moskwie, Podsekretarz Stanu w tym ministerstwie za rzeczową i niezwykle szybką odpowiedź.

W odpowiedzi udzielonej nam przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej czytamy:

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia br. Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i uprawiania turystyki wodnej w kontekście wprowadzonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii poniżej przekazuję stanowisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i w życiu społecznym związane z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii uregulowane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), dalej „rozporządzenie”.

W odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z turystką wodną rozporządzenie stanowi, że do odwołania zakazuje się działalności związanej ze sportem oraz działalności rozrywkowej i rekreacyjnej – ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0. Pozostałe rodzaje działalności gospodarczej związane z turystyką wodną, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu rodzajowo lub poprzez odwołanie do właściwego nr PKD, uznaje się za dozwolone z zastrzeżeniem obowiązku zachowania wszystkich ogólnych ograniczeń, nakazów i zakazów wymienionych w rozporządzeniu.

Przepisy rozporządzania nie odnoszą się wprost do uprawiania turystyki wodnej przez osoby fizyczne. Regulacje obowiązujące od 20 kwietnia umożliwiają przemieszczanie się m.in. w celach rekreacyjnych z zachowaniem wymaganych rozporządzeniem środków bezpieczeństwa. Tym samym samo korzystanie z własnego sprzętu do uprawnia turystyki wodnej nie jest zabronione z zastrzeżeniem stosowania wszystkich ogólnych ograniczeń, nakazów i zakazów wymienionych w rozporządzeniu, w szczególności wymienionych w rozdziałach 5 i 8 rozporządzenia.

W kwestii związanej z możliwością czasowego wstrzymania poboru tzw. podatku „dennego”, z opcją jego całkowitego lub częściowego umorzenia uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Prezesa PGW Wody Polskie wprowadzona została możliwość zgłoszenia wniosków do regionalnych zarządów Wód Polskich o przesunięcie terminu płatności o 90 dni za dzierżawy gruntów pokrytych wodami. Zgodnie z regulacją po tym terminie będzie możliwość rozłożenia tych płatności na raty lub umorzenie. Powyższą pomoc stosuje się do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wskazaną w przepisach rozporządzenia. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem internetowym: https://wody.gov.pl/aktualnosci/1018-wody-polskie-przygotowaly-wsparcie-dla-podmiotow-gospodarczych

Niniejsze stanowisko nie ma charakteru wiążącego dla organów właściwych w sprawie egzekwowania prawai  zostało wydana wyłącznie w oparciu o przedstawiony stan faktyczny.

     Z poważaniem,

                                                                                    Anna Moskwa

                                                                                Podsekretarz Stanu

                                                                  w Ministerstwie Gospodarki Morskiej

                                                                               i Żeglugi Śródlądowej

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.