Karta zgłoszenia kandydata do Nagrody Przyjaznego Brzegu

Zgłoszenie kandydata do konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

  

1.    Nazwa (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.

 

2.    Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel, fax, e-mail, www).

 

3.    Uzasadnienie – opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.

 

4.    Załączniki (wycinki prasowe, publikacje drukowane i elektroniczne).

 

5.    Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego.

 

6.    Adres korespondencyjny, telefon, e-mail zgłaszającego

 

7.    Rekomendacje członków jury.

 

 

Data i podpis