Regulamin konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

 1.    Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

2.       Celem konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach. Konkurs polega na honorowaniu osób fizycznych i prawnych, których koncepcje i działania najlepiej służą temu celowi.

3.    Nagrody przyznawane są przez jury, w skład, którego wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz organizacji i instytucji zaproszonych przez Organizatora.

4.       Nagrody przyznaje jury, które osobno ocenia kandydatów do nagrody według wielkości przedsięwzięć inwestycyjnych, od małych gmin i wsi, po duże miasta, osobno oceniane są stanice kajakowe, mariny żeglarskie, przystanie oraz inicjatywy i przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu i promocji polskich szlaków wodnych.  W miarę możliwości ze zgłoszonych kandydatów jury wyróżnia osobno:

         duże inwestycje wodne i nadwodne, w tym wspierane ze środków regionalnych, krajowych i międzynarodowych;

         małe inwestycje wodne i nadwodne, niezależnie od źródeł finansowania i form własności;

         przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym i promocyjnym.

5.     Jury przyznaje Nagrodę Główną (Grand Prix) i nagrody specjalne. Nagrody specjalne służą wyróżnianiu inicjatyw ze szczególnym nowatorstwem związanych z ochroną środowiska i działaniami na rzecz udziału osób niepełnosprawnych w turystyce wodnej. Nagrodami specjalnymi mogą być również wyróżnione osoby fizyczne za szczególne zasługi dla rozwoju oraz promocji polskiej turystyki wodnej i wodnych szlaków turystycznych.

6.       Główne kryteria oceny to:

– zrealizowane inwestycje służące turystyce wodnej – przystanie, w tym szczególnie proekologiczne, ułatwiające udział w turystyce osobom niepełnosprawnym;

  przedsięwzięcia służące zwiększeniu bezpieczeństwa wodniaków, zagospodarowaniu dróg i szlaków wodnych;

– działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, prowadzone portale internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólnoturystycznych;

   tworzenie nowych „wodnych” ofert turystycznych;

    nowatorska organizacja spływów, regat, rejsów żeglarskich i motorowodnych, w tym w szczególności we współpracy z partnerami zagranicznymi.

7.       Do zgłaszania kandydatów do nagrody Przyjaznego Brzegu uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualne osoby. W zgłoszeniu wskazać należy zrealizowane w ciągu ostatniego roku lub w dłuższym okresie inwestycje i inne przedsięwzięcia rekomendowanego kandydata. Załącznikiem do regulaminu jest wzór zgłoszenia.

8.       Zgłaszający i kandydaci przekazują jury w formie elektronicznej oraz drukowanej szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji, w miarę możliwości  z mapami i planami oraz dokumentacją fotograficzną, informacje o działaniach promocyjnych w krajowych i międzynarodowych mediach, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez (regat, rejsów, spływów itd.) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o nagrodę, w tym o przedsięwzięciach planowanych na rok przyszły.

9.       Zgłaszający lub kandydat oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach z przekazanych materiałów oraz zdjęć do konkursu (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora do promocji i opisu konkursu „Nagroda Przyjaznego Brzegu” na wszystkich znanych polach eksploatacji.

10.     Kandydaci uzyskujący, co najmniej dwie opinie polecające członków jury lub laureatów wcześniejszych edycji konkursu otrzymują potwierdzenie rekomendacji do Nagrody Przyjaznego Brzegu a następnie ich osiągnięcia oceniane są przez całe jury.

11.     Konkurs ogłaszany jest każdego roku, a termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 grudnia.

12.     Ogłoszenie wyników nastąpi w I kwartale kolejnego roku.

13.     Korespondencję w sprawie konkursu kierować należy na poniższy adres z dopiskiem Konkurs „Nagroda Przyjaznego Brzegu”:

Centrum Turystyki Wodnej PTTK

Konkurs „Nagroda Przyjaznego Brzegu”

01-871 Warszawa

ul. Kasprowicza 40

tel. 22 254 85 95,

e-mail: ctw@pttk.pl

www.polskieszlakiwodne.pl